Nr 2, juni 2021

Nytt från styrelsen

Den pågående pandemin påverkar fortsatt många aspekter av föreningen. Ett exempel är årsstämman som vi i år placerade i juni för att försöka möjliggöra en fysisk stämma. Tyvärr är rekommendationerna fortfarande stränga och styrelsen tvingades fatta beslut om att det blir en stämma med enbart poströstning.

Styrelsen har under jobbat mycket med årsredovisningen och årsstämman sedan förra Snickarbladet. Vi har också fortsatt arbetet med tre stora projekt, de nya sopstationerna, renoveringen av våra lekplatser och ytterligare fasadrenoveringar. Styrelsen har tagit hjälp av en projektledare från HSB för att se till att vi får in bra offerter och att arbetena löper på så smidigt som möjligt. 

När det gäller fasadrenoveringen på A-huset har styrelsen gjort ett test på port 16 där fasaden tvättats och målats. Styrelsen är nöjd med resultatet och arbetar vidare med hur vi ska genomföra resten av huset. Arbetet är komplext och innebär stor påverkan för de som bor i huset. Boende i huset kommer få mer information efter sommaren.

Projektledaren arbetar nu också med att få in offerter till att renovera våra lekplatser. Styrelsen tror att föreningen kommer att lägga upp arbetet i olika etapper och att det kommer att få fördelas över flera år, men vi kommer veta mer när vi får in offerterna. På den stora lekplatsen är det bland annat gungställningarna som behöver bytas ut och på flera ställen behöver föreningen byta ut underlaget, det vill säga gruset/sanden som finns vid flera redskap har fått anmärkningar när lekplatserna inspekterats (något de måste göras årligen enligt lag). Styrelsen har fått flera bra förslag från de entreprenörer som varit här och tittat. 

Styrelsen arbetar också tätt med både vår trädgårdsentreprenör och med fritidskommittén kring våra markytor. Vi gör regelbundet rundvandringar tillsammans och tittar på planteringar, buskar och träd för att planera vad som ska göras kommande period. Just nu pågår gräsklippning och ogräsrensning i området. Styrelsen har beslutat att sätta upp ett staket från övre kallgaraget och ner mot vändplanen. För att det ska bli bra togs en rad med buskar bort. Några döda träd som utgör fara kommer också att tas ned.

Vi fortsätter med frågor till styrelsens ledamöter för att ge er alla en liten inblick i vad ledamöterna gör för föreningen.

5 frågor till Kari Ahonen och Per Wicksén, ledamöter i styrelsen:

Vad tycker ni är roligast med styrelsearbetet?
Kari: Att man kan vara med och påverka i viktiga frågor gällande föreningen tillsammans med en engagerad styrelse.
Per: Jag får medverka till att på bästa sätt förvalta Brf Snickarbackens fastighet, byggnader och övriga tillgångar.

Kan ni ge några exempel på arbetsuppgifter i styrelsen?
Kari: Jag arbetar mycket med underhållet av våra fastigheter och med vår ekonomi. Ser över föreningens avtal.
Per: Jag sköter kontakter med olika företag och organisationer som föreningen har avtal/serviceavtal med. Vi företräder alla föreningen och är föreningens ansikte utåt, svarar på brev och mail. Träffar externa samarbetspartners och deltar i möten som rör föreningen. Finns tillgängliga när problem uppstår och löser dessa på bästa möjliga sätt.

Hur fungerar det att kombinera styrelsearbetet med arbetsliv/fritid? 
Kari: Det har inte varit några större problem. Man lägger ner den tid man anser sig ha tid med. Det finns ingen press från styrelsen.
Per: Styrelsearbetet går att kombinera med arbetsliv/fritid med planering. Arbetet i en brf av vår storlek är tidskrävande och det behövs ett stort engagemang. Det som tar mest tid är det operativa arbetet och inte själva beslutsfattandet. Det är viktigast att ta fram bra beslutsunderlag, fatta välunderbyggda och långsiktiga beslut samt att följa upp besluten fortlöpande.

Hur fungerar det med styrelsearbete under pandemin?
Kari: I viss mån har det påverkat. Vi kan inte träffas fysiskt lika lätt men det funkar bra med digitala möten också. En del arbeten som styrelsen har beställt, t.ex. OVK-besiktning, har inte kunnat utföras inne i vissa lägenheter p.g.a. rädsla för smitta. 
Per: Min uppfattning är att styrelsearbetet fungerat bra. Föreningens styrelse har kunnat utföra mycket arbete digitalt. En del planerade arbeten i föreningens fastighet har med rådande omständigheter under pandemin dock fått skjutas framåt i tiden. 
En nackdel har varit att föreningens årsmöten enbart har kunnat genomföras via poströstning. Detta har inneburit att vissa viktiga spörsmål rörande föreningen som kräver en fysiskt presentation och medlemmarnas möjlighet att göra sin röst hörd fått anstå till föreningen har möjlighet att genomföra en extra årsstämma med möjlighet till fysisk närvaro. 

Varför ska man gå med i styrelsen?
Kari: Jag tror att så länge man är engagerad så finns det arbetsuppgifter för alla.
Per: Därför att man får möjlighet att påverka förvaltningen av Brf Snickarbackens fastighet med dess byggnader och närmiljö till medlemmarnas bästa. 

Sopstationer

Som ni kanske minns har föreningen under flera år mottagit klagomål från våra sophämtare som också vid flera tillfällen inte hämtat våra sopor med anledning av dålig framkomlighet på vår innergård. De har sedan en längre tid tillbaka nya större lastbilar. 

Styrelsen har under ett antal månader arbetat tillsammans med sophämtarna och kommunen och den bästa lösningen som alla är någorlunda nöjda med är fyra nya sopstationer placerade utanför våra hus. Projektet är nu nästan i mål. De nya sopstationerna kommer att placeras ut under vecka 34 enligt bifogad bild där X markerar stationerna.

Vi boende kommer att få längre att gå med brännbart och matavfall som styrelsen beklagar, men en fördel med det här är att vi slipper få in sopbilarna på innergården som är dåligt anpassad för så stora fordon.

Grillning

Vänligen respektera att det endast är tillåtet att grilla med elgrill på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats för använda el- och gasolgrill. Kolgrillar får inte användas alls, utan styrelsen hänvisar till föreningens grillplats nedanför B-huset. 
Det är heller inte tillåtet med gasolvärmare på balkonger och terasser.

Tisdagsöppet / kontakt med styrelsen under sommaren

Styrelsen har med anledning av pandemin inte hållit tisdagsöppet under våren och det kommer inte att komma igång förrän tidigast efter sommaren. Kontakta tills vidare styrelsen via mailen: styrelsen@snickarbacken.com, eller lämna lapp i föreningens brevlåda så försöker vi lösa ditt ärende på bästa sätt. Nu under sommaren ber vi om extra överseende med att det kan ta lite tid att få svar. Också styrelsens ledamöter kommer att ta sommarledigt.

Årsstämman

Styrelsen väntade in i det längsta på lättade restriktioner, men med tanke på att det tar tid att förbereda och genomföra stämman så har styrelsen beslutat att det blir en ny stämma med enbart poströstning. Allt material har gjorts tillgängligt både fysiskt och digitalt.

Det har inkommit flera motioner, vi kommer därför att kalla till en extrastämma så fort det är tillåtet och säkert. Här är en kort sammanfattning om vad som kommer att tas upp för diskussion:

  1. Delning av lägenhet 34/35, port 69
  2. Delning av lägenhet 118/119, port 83
  3. Delning av lägenhet 31/32, port 69
  4. Delning av lägenhet 105/106, port 81
  5. Återanvändning av regnvatten
  6. Stängning av återvinningsrummet
  7. Trädgårdsplan

Trädgårdsavfall

Styrelsen vill påminna om att det går att slänga trädgårdsavfall utanför A-huset. I slänten rakt ut från portalen i A-huset är det tillåtet att lämna exempelvis jord, blommor, ris och mindre kvistar. Lämna inte plastkrukor eller liknande.

Glad sommar önskar styrelsen