Kallelse till extra föreningsstämma 23 nov

(22 oktober 2021)

Den här kallelsen kommer att delas ut i allas brevlådor tillsammans med de inkomna motionerna och styrelsens förslag till svar. Bifogad finns en tidningsartikel som hör till en av motionerna. Den kommer också finnas utskriven i lokalen.

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Snickarbacken kallas härmed till extra föreningsstämma. Det inkom flera motioner till den ordinarie stämman tidigare i år, men vi kunde inte ta upp dem där eftersom vi blev tvungna att hålla den med enbart poströstning. På extra stämman tar vi enbart upp de punkter som är med på dagordningen. Övriga frågor hänvisas till informationsmötet den 25 nov 2021, eller nästa ordinarie stämma.

Tid: Tisdagen den 23 november 2021 kl 19:00
Plats: Föreningslokalen, Sidensvansvägen 63.

På stämman får medlemmar rösta genom ombud, enligt villkoren i §18 i föreningens stadgar. Var vänlig observera att ett ombud får företräda högst två medlemmar och skall själv vara medlem, make/maka, sambo, förälder, syskon, myndigt barn eller närstående som varaktigt sammanbor med den medlem som företräds.

Ombud ska visa upp skriftlig daterad fullmakt i original. En blankett för detta ändamål finns bifogad.

Program för Snickarbackens föreningsstämma

kl 18:45 Dörrarna öppnas. Välkomna att ta plats.
kl 19:00 Föreningens ordförande hälsar välkomna och öppnar stämman.
kl 21:00 Föreningsstämman avslutas.

Välkomna hälsar, Styrelsen