Snickarbladet

Senaste numren av Snickarbladet

Nr 3, september 2021

Nytt från styrelsen

Det har gått lite väl länge sedan förra Snickarbladet, men styrelsen och arbetet i föreningen har inte stått stilla för det. Styrelsen hoppas på att få till kortare, men tätare Snickarblad framöver. 

Pandemin har fortsatt att påverka föreningens planerade underhåll. Styrelsen har fått justera och ändra i planerna för bland annat fasadrenoveringarna och lekplatserna. Ytterligare två hissar (i 77:an och 32:an) kommer att renoveras under hösten.

Styrelsen vill informera om att suppleanten Linda Gricjus aldrig började efter årsstämman. Styrelsen ser ingen anledning att välja in någon ny utan fortsätter med två suppleanter till nästa stämma.

Styrelseöppet

Nu öppnar vi upp styrelserummet en gång i veckan igen, men på ny tid och med nytt namn. Onsdagar kl 18:30–19:30 jämna veckor med start 22 september kan ni komma med frågor om boendet, köp av p-tillstånd, kontraktsskrivning avseende pingis, bastu mm. 

Vi kräver inte vaccinationspass, men önskar att besökare är fullt vaccinerade och att FHM:s rekommendationer följs – kom bara om du är frisk och håll avstånd.

Sopstationer

Under vecka 39 kommer de nya sopstationerna på plats. I samband med detta stängs samtliga soprum invid portarna, vi återkommer med beslut om hur dessa ska kunna användas på bästa sätt.

OBS: Det kom med ett fel i Snickarbladet som sitter uppe i våra trapphus. Det blir inga nycklar på matavfallsbehållarna.

Städdag

Fritidskommittén anordnar en städdag den 30 oktober. Håll utkik i trapphusen efter fler detaljer kring dagen.

Extrastämma och infomöte

Styrelsen kommer att kalla till en extrastämma den 24 november för att ta upp de motioner som lämnades in i tid till den ordinarie stämman tidigare i år. Där kunde vi inte ta upp dem med anledning av pandemin, men nu är det dags att mötas i lokalen igen. Kallelse, motioner och styrelsens svar kommer att delas ut till alla senast fyra veckor innan enligt våra stadgar.

Kvällen efter, den 25 november kommer vi att hålla det årliga informationsmötet. Styrelsen ber alla medlemmar att skicka in eventuella frågor senast 29 oktober så att vi hinner att förbereda svar. Styrelsen har bjudit in föreningens HSB-ekonom för att hjälpa till att svara på frågor kring ekonomi och redovisning. 

Njut av höstens färgprakt önskar styrelsen

Nr 2, juni 2021

Nytt från styrelsen

Den pågående pandemin påverkar fortsatt många aspekter av föreningen. Ett exempel är årsstämman som vi i år placerade i juni för att försöka möjliggöra en fysisk stämma. Tyvärr är rekommendationerna fortfarande stränga och styrelsen tvingades fatta beslut om att det blir en stämma med enbart poströstning.

Styrelsen har under jobbat mycket med årsredovisningen och årsstämman sedan förra Snickarbladet. Vi har också fortsatt arbetet med tre stora projekt, de nya sopstationerna, renoveringen av våra lekplatser och ytterligare fasadrenoveringar. Styrelsen har tagit hjälp av en projektledare från HSB för att se till att vi får in bra offerter och att arbetena löper på så smidigt som möjligt. 

När det gäller fasadrenoveringen på A-huset har styrelsen gjort ett test på port 16 där fasaden tvättats och målats. Styrelsen är nöjd med resultatet och arbetar vidare med hur vi ska genomföra resten av huset. Arbetet är komplext och innebär stor påverkan för de som bor i huset. Boende i huset kommer få mer information efter sommaren.

Projektledaren arbetar nu också med att få in offerter till att renovera våra lekplatser. Styrelsen tror att föreningen kommer att lägga upp arbetet i olika etapper och att det kommer att få fördelas över flera år, men vi kommer veta mer när vi får in offerterna. På den stora lekplatsen är det bland annat gungställningarna som behöver bytas ut och på flera ställen behöver föreningen byta ut underlaget, det vill säga gruset/sanden som finns vid flera redskap har fått anmärkningar när lekplatserna inspekterats (något de måste göras årligen enligt lag). Styrelsen har fått flera bra förslag från de entreprenörer som varit här och tittat. 

Styrelsen arbetar också tätt med både vår trädgårdsentreprenör och med fritidskommittén kring våra markytor. Vi gör regelbundet rundvandringar tillsammans och tittar på planteringar, buskar och träd för att planera vad som ska göras kommande period. Just nu pågår gräsklippning och ogräsrensning i området. Styrelsen har beslutat att sätta upp ett staket från övre kallgaraget och ner mot vändplanen. För att det ska bli bra togs en rad med buskar bort. Några döda träd som utgör fara kommer också att tas ned.

Vi fortsätter med frågor till styrelsens ledamöter för att ge er alla en liten inblick i vad ledamöterna gör för föreningen.

5 frågor till Kari Ahonen och Per Wicksén, ledamöter i styrelsen:

Vad tycker ni är roligast med styrelsearbetet?
Kari: Att man kan vara med och påverka i viktiga frågor gällande föreningen tillsammans med en engagerad styrelse.
Per: Jag får medverka till att på bästa sätt förvalta Brf Snickarbackens fastighet, byggnader och övriga tillgångar.

Kan ni ge några exempel på arbetsuppgifter i styrelsen?
Kari: Jag arbetar mycket med underhållet av våra fastigheter och med vår ekonomi. Ser över föreningens avtal.
Per: Jag sköter kontakter med olika företag och organisationer som föreningen har avtal/serviceavtal med. Vi företräder alla föreningen och är föreningens ansikte utåt, svarar på brev och mail. Träffar externa samarbetspartners och deltar i möten som rör föreningen. Finns tillgängliga när problem uppstår och löser dessa på bästa möjliga sätt.

Hur fungerar det att kombinera styrelsearbetet med arbetsliv/fritid? 
Kari: Det har inte varit några större problem. Man lägger ner den tid man anser sig ha tid med. Det finns ingen press från styrelsen.
Per: Styrelsearbetet går att kombinera med arbetsliv/fritid med planering. Arbetet i en brf av vår storlek är tidskrävande och det behövs ett stort engagemang. Det som tar mest tid är det operativa arbetet och inte själva beslutsfattandet. Det är viktigast att ta fram bra beslutsunderlag, fatta välunderbyggda och långsiktiga beslut samt att följa upp besluten fortlöpande.

Hur fungerar det med styrelsearbete under pandemin?
Kari: I viss mån har det påverkat. Vi kan inte träffas fysiskt lika lätt men det funkar bra med digitala möten också. En del arbeten som styrelsen har beställt, t.ex. OVK-besiktning, har inte kunnat utföras inne i vissa lägenheter p.g.a. rädsla för smitta. 
Per: Min uppfattning är att styrelsearbetet fungerat bra. Föreningens styrelse har kunnat utföra mycket arbete digitalt. En del planerade arbeten i föreningens fastighet har med rådande omständigheter under pandemin dock fått skjutas framåt i tiden. 
En nackdel har varit att föreningens årsmöten enbart har kunnat genomföras via poströstning. Detta har inneburit att vissa viktiga spörsmål rörande föreningen som kräver en fysiskt presentation och medlemmarnas möjlighet att göra sin röst hörd fått anstå till föreningen har möjlighet att genomföra en extra årsstämma med möjlighet till fysisk närvaro. 

Varför ska man gå med i styrelsen?
Kari: Jag tror att så länge man är engagerad så finns det arbetsuppgifter för alla.
Per: Därför att man får möjlighet att påverka förvaltningen av Brf Snickarbackens fastighet med dess byggnader och närmiljö till medlemmarnas bästa. 

Sopstationer

Som ni kanske minns har föreningen under flera år mottagit klagomål från våra sophämtare som också vid flera tillfällen inte hämtat våra sopor med anledning av dålig framkomlighet på vår innergård. De har sedan en längre tid tillbaka nya större lastbilar. 

Styrelsen har under ett antal månader arbetat tillsammans med sophämtarna och kommunen och den bästa lösningen som alla är någorlunda nöjda med är fyra nya sopstationer placerade utanför våra hus. Projektet är nu nästan i mål. De nya sopstationerna kommer att placeras ut under vecka 34 enligt bifogad bild där X markerar stationerna.

Vi boende kommer att få längre att gå med brännbart och matavfall som styrelsen beklagar, men en fördel med det här är att vi slipper få in sopbilarna på innergården som är dåligt anpassad för så stora fordon.

Grillning

Vänligen respektera att det endast är tillåtet att grilla med elgrill på balkonger och terasser. Medlemmar med uteplats för använda el- och gasolgrill. Kolgrillar får inte användas alls, utan styrelsen hänvisar till föreningens grillplats nedanför B-huset. 
Det är heller inte tillåtet med gasolvärmare på balkonger och terasser.

Tisdagsöppet / kontakt med styrelsen under sommaren

Styrelsen har med anledning av pandemin inte hållit tisdagsöppet under våren och det kommer inte att komma igång förrän tidigast efter sommaren. Kontakta tills vidare styrelsen via mailen: styrelsen@snickarbacken.com, eller lämna lapp i föreningens brevlåda så försöker vi lösa ditt ärende på bästa sätt. Nu under sommaren ber vi om extra överseende med att det kan ta lite tid att få svar. Också styrelsens ledamöter kommer att ta sommarledigt.

Årsstämman

Styrelsen väntade in i det längsta på lättade restriktioner, men med tanke på att det tar tid att förbereda och genomföra stämman så har styrelsen beslutat att det blir en ny stämma med enbart poströstning. Allt material har gjorts tillgängligt både fysiskt och digitalt.

Det har inkommit flera motioner, vi kommer därför att kalla till en extrastämma så fort det är tillåtet och säkert. Här är en kort sammanfattning om vad som kommer att tas upp för diskussion:

  1. Delning av lägenhet 34/35, port 69
  2. Delning av lägenhet 118/119, port 83
  3. Delning av lägenhet 31/32, port 69
  4. Delning av lägenhet 105/106, port 81
  5. Återanvändning av regnvatten
  6. Stängning av återvinningsrummet
  7. Trädgårdsplan

Trädgårdsavfall

Styrelsen vill påminna om att det går att slänga trädgårdsavfall utanför A-huset. I slänten rakt ut från portalen i A-huset är det tillåtet att lämna exempelvis jord, blommor, ris och mindre kvistar. Lämna inte plastkrukor eller liknande.

Glad sommar önskar styrelsen

Nr 1, feb 2021

Nytt från styrelsen

Den här vintern bjuder verkligen på snö. Det är förstås roligt, men det har också medfört vissa problem i samband med sophämtningen vid några tillfällen. Vi har nu rett ut detta och kommer klara oss bättre framöver. Snöröjningen kommer så snart de kan för att röja upp, och styrelsen är hittills nöjda.

Snön inbjuder också till lek, men tänk gärna på att föreningen lagt pengar på att förbättra planteringarna i området – åk inte pulka där, buskarna tål det inte. Detsamma gäller även för de de som går igenom buskaget från port 16 ner till vändplan/parkeringen för att spara 20 sekunder istället för att följa vägen ner. 

Förutom snön och sophanteringen har styrelsen arbetat med årets budget och börjat arbeta med årsredovisningen för förra året. En del underhållsåtgärder har vi kunnat dra igång med redan, andra får vänta till våren.

På förslag av valberedningen vill styrelsen närmare presentera sig för er medlemmar.

5 frågor till Marie Lenke, ordförande och Ida Blix, sekreterare:

Vad tycker ni är roligast med styrelsearbetet?

– Jag tycker om att kunna medverka till att området jag bor i utvecklas på ett bra sätt. Vi i styrelsen har ett bra samarbete och jag tycker också att vi har ett bra klimat, öppet och med hänsyn. Jag upplever att vi månar om varandra, säger Marie.

– Jag tycker det är väldigt lärorikt och vi har kul tillsammans. Jag sökte också för att få möjligheten att vara med och påverka mitt boende, säger Ida.

Kan ni ge några exempel på arbetsuppgifter i styrelsen?

– Jag har valts till ordförande och jag ser det som min roll att leda och fördela arbetet och hålla koll på att vi får gjort det vi kommit överens om. Jag har även ansvar för att se till att vi håller ordning på mailen så att medlemmar får svar på sina frågor i rimlig tid. Tillsammans med Pär har jag också varit på plats under tisdagsöppet, som vi hoppas kunna öppna snart igen. Som ordförande ser jag det också som min uppgift att vara uppdaterad på de aktuella frågorna avseende såväl underhåll som ekonomi. Min personliga hjärtefråga har länge varit sophanteringen och jag är glad att vi idag har ett alldeles eget förpackningssorteringsrum, säger Marie.

– Jag skickar kallelser, skriver protokoll från våra möten och skriver Snickarbladet. Håller ordning på delar av vårt arkiv. Jag sköter också vår hemsida, uppdaterar informationen där. I år hoppas jag kunna engagera mig i upprustningen av våra lekplatser, säger Ida. 

Hur fungerar det att kombinera styrelsearbetet med arbetsliv/fritid? 

– Under perioder är det förstås mer att göra, och som heltidsarbetande så kan det vara svårt att delta på möten dagtid. Jag tycker dock att styrelsen idag klarar av detta på ett bra sätt eftersom vi litar på varandra och utan problem kan få hjälp med sådant man inte hinner själv. Under perioder då det blivit lite för mycket så har jag fått både stöd och förståelse samt hjälp av mina kollegor i styrelsen.

Många undrar säkert hur mycket tid vi lägger ner och det varierar förstås både utifrån person och möjlighet, arbetsuppgifter samt tid på året. Vi har styrelsemöte var tredje vecka under perioden mitten augusti till slutet av juni. Vi startar vid 18:30 och brukar vara klara senast vid 21, säger Marie.

– Ja, jag håller med. Nuvarande styrelsen gör ett bra jobb med att försöka avlasta och hjälpa varandra att få ihop vardagen. Det tar förstås en del tid att engagera sig och vara med på möten, men kör det ihop sig på något sätt känner jag mig trygg med att de andra ledamöterna ställer upp och hjälper till. Utgångspunkten är att alla deltar i den mån de kan och med det de kan, säger Ida.

Hur fungerar det med styrelsearbete under pandemin?

– Under de förutsättningar som råder tycker jag ändå att vi lyckats bra, även om vi saknar fysiska möten. Vi har ju tur som har möjlighet för dem som vill att delta i mötena i stora salen, medan tekniken har fungerat ganska bra för dem som väljer att delta digitalt. Kanske blir det mer mail och telefon än annars, och visst har vissa saker dragit ut på tiden, men i det stora är jag mycket nöjd med hur vi ändå lyckas göra vårt jobb, säger Marie.

– Ja, vi har ju också fått genomföra två stämmor med enbart poströstning med anledning av pandemin. Det mesta går att lösa, men vi saknar nog alla att kunna slå oss ned runt vårt vanliga mötesbord och diskutera, säger Ida.

Varför ska man gå med i styrelsen?

– När jag gick med i styrelsen hade vi precis flyttat hit från en hyreslägenhet, så det var ju en omställning. Att vara delaktig i styrelsens arbete har lärt mig massor om hur det är att bo i en BRF och jag har även fått fördelen av att vara med och fatta beslut i olika frågor som är viktiga. Det har även lett till en större förståelse för varför vissa saker behöver vara på vissa sätt. Jag hade nog aldrig träffat och pratat med så många grannar annars. När vi kommer ut på andra sidan pandemin hoppas jag att vi kanske kan starta upp någon form att mötas – grannar emellan. Det har gjorts fantastiska frivilliga insatser i den andan under året.

Jag hoppas att ingen ska se styrelsearbete som ett nödvändigt ont, utan snarare som en chans att kunna bidra med sina kunskaper till föreningens bästa, säger Marie.

– Jag var också en novis på allt kring bostadsrättsföreningar när jag gick med, men har lärt mig massor om vad det innebär att bo i en så här. Plus att jag fått lära känna massor av grannar jag inte skulle haft kontakt med annars. Det är väldigt kul att få vara med och påverka något så viktigt som sitt boende. Är man intresserad av att lära sig och delta i att göra vår förening så bra den kan vara tycker jag man ska kontakta valberedningen, säger Ida. 

Valberedningen söker dig

Tycker du att det låter roligt och vill veta mer/anmäla intresse? Kontakta valberedningen genom att skicka ett meddelande till valberedningen@snickarbacken.com. Via hemsidan hittar du också fler kontaktuppgifter.

Motioner till årsstämman

Vi vill påminna alla om att sista dagen att lämna in en motion till årsstämman är den 1 april 2021. Det finns mer tips om hur man skriver en motion på vår hemsida, se under Om föreningen / stadgar och årsredovisningar.

”En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Styrelsen kommer inför stämman att lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut finns med i materialet som skickas ut före stämman.”

Återvinningen hos oss

Det är inte styrelsen som ställer ut och ansvarar för behållaren för tidningar, se kontaktuppgifter på behållaren.

De tre behållarna för pappersförpackningar och kartong som står utanför hyrs av föreningen. De behöver stå ute eftersom de töms med kranbil. Vi har fått frågan om att istället ha öppna kärl inomhus, men efter kontakt med SEOM kan vi konstatera att det inte är möjligt. Det skulle krävas motsvarande 9–12 vagnar för att rymma samma volym och vi kan inte ta bort andra insamlingskärl, de behövs i den mängd som finns. Allt är noga uträknat efter antal lägenheter.

Om samtliga ser till att platta till sina förpackningar/kartonger samt trycka till när man slänger dem i behållaren så ryms betydligt mer.

Om behållarna faktiskt är fulla, och innehållet inte går att trycka ihop mer, får man helt enkelt ta sig till en annan, offentlig, insamlingsplats – alternativt ta hem dem igen och återkomma en annan dag. På vår hemsida tipsar vi om flera andra platser i närheten, samt om den mobila återvinningscentralen som kommer till vårt närområde regelbundet.

Vi vill också påminna om att det är en förpackningsinsamling vi har här, du kan till exempel inte slänga vilken plast som helst i plastinsamlingen – enbart förpackningar. Massor av information finns i soprummen och på internet.

Vi har även informerat kringboende om att det inte är tillåtet för dem att använda våra behållare.

Bostadsrättstillägget

Det har inkommit några funderingar kring styrelsens beslut att säga upp vårt gemensamma bostadsrättstillägg, och vi vill därför förtydliga:

Varje gång tillägget används av en enskild medlem så registreras det och premien för fastighetsförsäkringen höjs. Premiens kostnad delas av samtliga medlemmar på så sätt att när den ökar, måste andra kostnader minskas (tex underhåll).

Om istället varje medlem har ett eget tillägg och använder det, så påverkas inte föreningens premier. Det gemensamma tillägget täcker dessutom mindre än ett eget. Det är också så att tillägget gör att vi har färre alternativa försäkringsbolag att välja mellan då de flesta inte längre erbjuder detta.

Exempelkostnad för ett tillägg till din egen försäkring: 98 kr/månad för en lgh på 3 rok, 95kvm. Hör med försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring.

Brandvarnare

Brandmyndigheten kommer att åka ut oftare till allmänheten och kolla efter brandvarnare pga nya regler som trädde i kraft vid årsskiftet. Styrelsen vill påminna om att det måste finnas brandvarnare i alla lägenheter. De ska sitta monterade i taket, inte ligga i en hylla. Föreningen står för själva brandvarnaren, medlemmar står för batteribyten. Hör av dig om du behöver brandvarnare. I en lägenhet större än 60 kvm ska det finns 2 brandvarnare.  Lägenheter med två våningar ska ha en brandvarnare per våning. Det är vår starka rekommendation att det också finns brandfilt och brandsläckare.

Övriga nyheter

Träffa styrelsen på onsdagskvällar jämna veckor

(15 sept 2021)

Styrelsen är glada att kunna öppna dörren till styrelserummet för att träffa er medlemmar igen. Lite nytt blir det. Vi kör igång på onsdagkvällar jämna veckor mellan kl 18:30–19:30 med start nästa vecka. Hit kan ni komma med frågor om boendet, köp av p-tillstånd, kontraktsskrivning avseende pingis, bastu mm.

Vi kräver inte vaccinationspass, men önskar att besökare är fullt vaccinerade och att FHM:s rekommendationer följs – kom bara om du är frisk och håll avstånd.

Välkomna från den 22 september önskar styrelsen för BRF Snickarbacken

/styrelsen

Protokoll från årstämman 2021

22 juni 2021

Den ordinarie föreningsstämman är nu genomförd med enbart poströstning. Med majoritet blev det bifall till samtliga punkter på dagordningen. Protokoll från stämman kommer inte att delas ut till samtliga, men delas digitalt via Mitt HSB. Ett antal utskriva exemplar kommer att finnas i lokalen. Har du inte möjlighet att ta dig dit så hör av dig till styrelsen för assistans.

Styrelsen påminner om att det inkommit ett antal motioner som inte kunde tas upp på den ordinarie stämman, så en extra stämma kommer att hållas i höst när pandemin så tillåter.

Viktigt om det gemensamma bostadsrättstillägget

(2 februari 2020)

Viktig information från styrelsen

Det gemensamma bostadsrättstillägget upphör att gälla den 30 april 2021. Det ankommer därefter på var och en att själv lägga till ett bostadsrättstillägg på sin egen försäkring. Kontakta snarast ditt försäkringsbolag så att du inte blir utan under en övergångsperiod. Det är viktigt att teckna tillägget för dig som enskild bostadsrättsinnehavare. 

Beskrivning 

Bostadsrättstillägget är en tilläggsförsäkring och den gäller till exempel för egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men som du är underhållsskyldig för. Några exempel på det är ytskikt och rördragning i badrummet eller läckage från tvättmaskin eller diskmaskin som skadar bostadsrättsföreningens egendom. 

Den gäller också din för egna fasta inredning såsom köksskåp osv. Ersättning betalas ut för den del av skadan som inte ersätts av föreningens egna fastighetsförsäkring. Tilläggsförsäkringen gäller även vid plötsliga och oförutsedda skador i lägenheten/bostadsrätten som du orsakar själv. Vid vattenskador och läckage i våtrum kan du få ersättning för ytskikt. Olika försäkringsbolag har olika villkor, så du måste läsa på hos din egen försäkringsgivare. 

Varför fattar styrelsen detta beslut? 

I samband med att en omförhandling av föreningens försäkringsskydd gjordes i höstas tog vi på inrådan av fastighetsförvaltaren och försäkringsrådgivaren in flera offerter då premierna ökat. Efter genomgång av dessa har styrelsen valt att fortsätta anlita Trygg-Hansa. 
I samband med denna genomgång framkom även att användandet av tillägget driver upp föreningens gemensamma försäkringskostnader för varje gång det används. 

Styrelsen anser därför att det för föreningens bästa är rimligt att samtliga boende istället själva tecknar ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. 
Det utgående gemensamma tillägget är inte lika omfattande som det du kan teckna själv. 

Denna ändring kommer inte att medföra sänkning av din avgift. 

Anmälan Snickarbladet

* indicates required

Härmed godkänner du att brf Snickarbacken får skicka dig Snickarbladet via:

Du kan avsluta din prenumeration när som helst genom att klicka på länken längst ner i våra utskick.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp`s privacy practices here.

Vad är Snickarbladet?

Snickarbladet är ett informationsblad som delas ut till alla boende i Snickarbacken. Det utkommer ca. 7 gånger per år och behandlar aktuell information om vad som händer på Snickarbacken. 

Snickarbladet

Nr 3, september 2021
Nr 2, juni 2021
Nr 1, feb 2021
Nr 5, dec 2020
Nr 4, okt 2020
Nr 3, juni 2020
Nr 2, mars 2020
Nr 1, januari 2020
Nr 7, december 2019
Nr 6, oktober 2019
Nr 5, augusti 2019
Nr 4, juni 2019
Nr 3, april 2019
Nr 2, februari 2019
Nr 1, januari 2019
Nr 8, december 2018
Nr 7, 2018
Nr 6, 2018

Nyheter

Ny hemsida!
Städdag 4 maj
Våtsopning av garagen
Stamspolning i föreningen
Upphittat smyckeskrin
Protokoll från årsstämman
Nationaldagen
Angående porttelefonerna
Återvinningsrummet/ grovsoprummet tillfälligt stängt
Grovsoprummet öppet igen
Grovtvättstugan avstängd för renovering
Bredbandsbytet
Porttelefonerna åter i bruk
Inbrottsförsök i föreningen
Akut reparation av fjärrvärmenätet 12 september
Extra stämma och informationsmöte 28 nov 2019
Information om TV4-kanalerna och C More
Radon-mätningar denna vecka
Nytt om Sjöberg Centrum
Flaggan på halv stång 27/1
Dags för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Com Hem slutar med analoga sändningar 26 maj
Bedragare säger sig arbeta för HSB
Tisdagsöppet stängt 17 mars
Ventilationsarbete inställt
HSB fixar endast akuta fel
Tisdagsöppet stängt 31/3
Släpp inte in främlingar i porten
Nytt datum från Com Hem
Polisen tipsar om hur vi kan skydda oss mot bedrägerier
Tisdagsöppet stängt tills vidare
Städdag 18 april
Våtsopning av garagen
Ventilationsarbeten återupptas i höst
Årsredovisningen är klar
Missfärgat vatten
Radonmätning
Målning av entréer och ståldörrar
Tisdagsöppet igen från 1/9 2020
Vi testar ny porttelefon i B-huset
Angående sophanteringen på Snickarbacken
Våtsopning av garagen
Hissrenovering
Sophämtning, bruna kärlen
Vi stänger tisdagsöppet tills vidare
Inbrott – var uppmärksamma!
Julmusik och sång på Snickarbacken
RCO-appen
Undvik att åka pulka i de nya planteringarna
Snöröjning och sophämtning
Viktigt om det gemensamma bostadsrättstillägget
Protokoll från årstämman 2021
Träffa styrelsen på onsdagskvällar jämna veckor