Snickarbladet

Senaste numren av Snickarbladet

Nr 2, mars 2020

Kort från styrelsen

Med anledning av det som sker i Sverige gällande coronaviruset covid-19, har styrelsen beslutat att skjuta på årsstämman. Nytt datum blir den 9/6. Exakt hur stämman då ska gå till får vi återkomma till, men om det fortfarande finns behov av extra åtgärder för att skydda personer i riskgrupper och av att försöka hålla nere smittspridning kan stämman exempelvis hållas utomhus. Mer information kommer med kallelsen. 

Trots dessa ovanliga omständigheter är årsredovisningen klar. Nytt i år är att föreningens ekonom på HSB kommer att delta på stämman för att kunna svara på era ekonomiska frågor. Revisorerna närvarar också som vanligt.

Samtidigt har vi i styrelsen planerat och påbörjat flera projekt vad gäller underhåll och reparationer. Arbetet med ventilationen har avbrutits, men kommer att återupptas när det är lämpligt. Aircano och styrelsen återkommer med information om detta.

Hissarna i port 24 och 34 är nu renoverade/ombyggda. 

Föreningens vägar och garage kommer att sopas under april.

Radon-mätning snart klar

Snart är de radon-mätningar som styrelsen tidigare informerat om klara. De boende som har fått små svarta dosor ombeds vänligen att lämna in dessa till styrelsen med start vecka 14. Lägg de två dosorna i påse/kuvert och märk med ditt lägenhetsnummer (det nummer som finns på utsidan av din lägenhetsdörr, INTE det fyrsiffriga från lantmäteriet). Dosorna kan lämnas i lådan som står i föreningslokalen.

Facebook-gruppen

Styrelsen vill påminna om att Facebook-gruppen inte fungerar för att lämna felanmälningar. Det enda sättet att kontakta styrelsen är att mejla styrelsen@snickarbacken.com

Årsredovisning och annat material till stämman

I år kommer styrelsen endast att dela ut kallelsen med förslag till dagordning till allas brevlådor, medan övrigt material så som årsredovisning, fullmakt, anmälan till eftersits, motioner och motionssvar kommer att finnas att hämta/läsa i föreningslokalen och digitalt via föreningens hemsida. Detta görs med stöd av stadgarna för att spara in på papper med hänsyn till miljön.

På stämman ska andra läsningen av ett förslag på uppdaterade stadgar genomföras med tillhörande omröstning. Det kommer att krävas 2/3 av rösterna för att förslaget ska kunna godkännas. 

Förslaget med ändringarna delades ut till alla inför extrastämman i höstas. Inga ändringar har gjorts sedan dess och materialet kommer inte att delas ut en gång till.

Slut med analoga sändningar

Den 26 maj slutar Com Hem sända analoga tv- och radio-kanaler via uttagen vi har i våra lägenheter. Istället går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet.

Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april behöver du inte göra något. All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Snickarbladet blir digitalt

Styrelsen har beslutat att sluta dela ut Snickarbladet direkt i allas brevlådor. Det här gör vi för att spara in tid (flera i styrelsen arbetar heltid), pengar och för att spara papper med hänsyn till miljön. 

Istället finns nu möjligheten att få Snickarbladet digitalt via mejl. Ett formulär med anmälan finns nu på hemsidan. Precis som innan går det också att läsa Snickarbladet och andra nyheter relaterade till föreningen på hemsidan.

Med respekt för att inte alla har lust eller möjlighet att läsa digitalt kommer Snickarbladet också att sättas upp i trapphusen vid informationstavlorna. Några exemplar kommer också att finnas i föreningslokalen.

Matavfall, bruna påsarna

De bruna kärlen för matavfall i våra soprum håller sig betydligt fräschare om alla som sorterar matavfall ser till att följa några enkla instruktioner:

  • fyll inte påsen mer än till hälften och se till att försluta den väl
  • om påsen är blöt på utsidan, stoppa ner den i en ny torr påse och stäng också den

Nya påsar finns att hämta i grovsoprummet och i föreningslokalen.

Allt gott önskar styrelsen

Nr 1, januari 2020

Kort från styrelsen

Styrelsen påbörjar nu arbetet med att sammanställa allt material till årsredovisningen och förbereda årsstämman som i år kommer att vara den 27 april. Styrelsen påminner om att den 1 februari är sista dagen att lämna in eventuella motioner till årets stämma.

Den nya trädgårdsentreprenören Lövhagen mark och trädgård har nu tagit över och därmed rör sig ny personal i området. Styrelsen hoppas att samarbetet kommer att fungera till belåtenhet framöver.

Styrelsen har också påbörjat arbetet med det underhåll som ska genomföras i år. Ni som var med på informationsmötet i november fick se en lista med ett tiotal punkter. Årets underhållsbudget är på 5 miljoner kronor. Bland annat påbörjas fasadåtgärder på våra hus, lekutrustningen kommer att rustas upp, ytterligare trapphus kommer att målas och arbetet med att bygga om hissarna påbörjas.

Tillsyn vid överlåtelser

Styrelsen vill förtydliga att det inte är frivilligt att boka tillsyn av sin bostadsrätt vid försäljning. Det är säljarens ansvar att i god tid inför avflyttning kontakta styrelsen (styrelsen@snickarbacken.com) för att boka tillsyn. Överlåtelsen kommer inte att godkännas förrän en tillsyn är gjord.

Tillsynen görs med stöd av § 42 i föreningens stadgar. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts med otillåtna installationer eller ändringar. Tillsynen omfattar olika synliga fel på installationer så som vatten, avlopp, värme, ventilation och elsäkerhet. Samt synliga konstruktions- eller fuktskador på bärande delar, samt öppningsbarhet, låsning och tätning på fönster och säkerhetsdörr. Om anmärkningar finns kan den boende åläggas att åtgärda dessa.

Observera att det inte rör sig om en besiktning.

Fritidskommittén

Vår förening har under många år haft den stora förmånen att ha en aktiv fritidskommitté med många engagerade. Det ska vi vara glada för, eftersom det inte finns något krav på att det ska finnas en. Kommittén har hela tiden själva beslutat vilka uppgifter de tar sig an utifrån egna intressen. Det ankommer inte styrelsen att besluta om vare sig bokklubbar, promenader eller boulespel. Alla de verksamheter (bastu, sy-rum, snickarbod etc) som vi i föreningen idag har glädje av baserar sig helt på att frivilliga engagerar sig i vårt område. 

Kommittén har påtalat till styrelsen att flera vill dra ned på sitt engagemang eller helt sluta och det är därför som styrelsen nu uppmanar alla som kan och har möjlighet att engagera sig. Antingen med någon av de befintliga aktiviteterna eller några helt nya.

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till Lennart Tengblad eller fråga styrelsen efter kontaktuppgifter.

Paraboler

Styrelsen ber er uppmärksamma att det enligt stadgarna (§ 42) inte är tillåtet att sätta upp paraboler utan skriftligt godkännande. I de fall där godkännande saknas har eller kommer en rättelseanmodan att skickas ut via HSB.

Nya telefonnummer till porttelefonerna

Bahnhof har bytt routrarna till porttelefonerna, så uppmärksamma medlemmar har säkert redan märkt att när ni får besök så är det ett nytt nummer som ringer. Ett tips  för dig med mobiltelefon är att ringa dig själv och spara numret som exempelvis ”porttelefon” bland dina kontakter.

A-huset:     08-511 657 71
                   08-511 657 73
                   08-511 657 75
B-huset:     08-511 657 74
C-huset:     08-511 657 72
D-huset:     08-511 657 70

Klädbytardag för barn i mars

Barn växer ur sina kläder galet fort och det brukar finnas en hel del hemma hos barnfamiljer. Då de ofta knapp hunnit använda plaggen innan de är för små kan det vara en bra idé att delta på en klädbytardag. Kläderna, skor, fritidsutrustning, böcker och leksaker kommer att lämnas in under fredagen och sedan kommer försäljningen ske under lördagen i samlingslokalen. Finns det ett intresse av att delta eller frågor om Snickarbackens Klädbytardag maila gärna Josefine Holm och Louise Landin på snickarbackenskladbytardag@gmail.com.

Mer information om regler och tillvägagångssätt får deltagarna i samband med bokning av en plats. Boende i Snickarbacken kommer ha första tjing på platserna. Glöm inte att informera släkt och vänner om att detta kommer att ske under mars då alla är välkomna att handla! Mer information om datum, tid kommer längre fram.

En god fortsättning önskar styrelsen

Nr 7, december 2019

Kort från extrastämman

Föreningen har haft extrastämma och informationsmöte. Omkring 70 personer kom. Extrastämman hade två ärenden, det första om ett förslag till uppdaterade stadgar och det andra om en inkommen förfrågan att dela upp en lägenhet i två. Totalt kunde 66 rösta under stämman enligt den upprättade röstlängden. Förslaget om nya stadgar fick 42 ja-röster och 7 nej-röster och kommer att tas upp en andra gång på årsstämman i april nästa år. Lägenhetsdelningen godkändes av stämman med 31 ja och 15 nej.

Kvällen fortsatte sedan med informationsmötet där styrelsen berättade att de två fikaplatserna blir färdiga i år enligt de inlämnade motionerna till årsstämman i april. 

När det gäller motionen om trafiken på innergården sa styrelsen att fartguppen kommer att ses över. Alla farthinder ska vara öppna i mitten så att exempelvis rullatorer och barnvagnar kommer fram. En ny sort kommer att köpas in och placeras ut och de stenar som ligger längs kanterna kommer att flyttas så att det inte går att köra vid sidan av. Buskarna ska hållas nere på lämplig höjd. Dessutom ska skyltningen ses över och styrelsen undersöker om det går att anordna fler avlastningsplatser.

Föreningen kommer att byta trädgårdsfirma vid årsskiftet till Lövhagens mark och trädgård då både styrelsen och en del medlemmar inte varit nöjda med nuvarande entreprenör.

Några exemplar av protokollet finns nere i föreningslokalen i hyllan vid hjärtstartaren, tar de slut kan protokollet också få läsas via exempelvis tisdagsöppet eller genom att kontakta styrelsen.

Avgiftshöjning

På grund av tidigare avgiftssänkningar med totalt 20 procent så har föreningens intäkter minskat från ca 20 miljoner/år till ca 16 miljoner/år. Trots idogt arbete med att sänka våra kostnader för förvaltning, skötsel, sopor mm, tvingas styrelsen konstatera att många kostnader ökar i takt med inflationen samt att föreningens behov av underhåll ökar i takt med att våra fastigheter blir äldre. Inför nästa år har underhållsbudgeten ökats till ca 5 miljoner kronor, budgeten för reparationer kvarstår på 1 miljon kronor. Det budgeterade utfallet för 2020 blir ca 728 000 kr plus.

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 5 procent med start 1 januari 2020. 1,5 procent är inflationsökningen och 3,5 procent för att möta föreningens kostnadsökningar vad gäller drift och underhåll. Ökningen innebär att föreningen får in ca 822 000 kronor per år. I avgiften ingår tv, bredband, bostadsrättstillägg, sophantering, värma och vatten.

På informationsmötet kom frågan upp om styrelsen utrett att istället för avgiftshöjning ta in extra kapitaltillskott från medlemmarna, men i samråd med HSB:s ekonom bedöms inte det vara någon framkomlig eller önskvärd väg att gå.

Föreningen har följande lån:

Lånebelopp      Ränta        Förfallodag       Räntekstn/år

56 000 000        1,12%        2022-12-22        627 200

17 000 000        0,707%      2019-12-28        121 524 (2 milj amorteras 28/12-19)

40 000 000        1,14%        2020-09-25        456 000

35 000 000        1,01%        2021-09-25        353 500

40 000 000        1,36%        2021-09-25        544 000

188 000 000                                                   2 102 224
 

Tisdagsöppet

Den 24 december kommer det inte att hållas tisdagsöppet nere i föreningslokalen, men välkomna åter den 7 januari 2020.

Fyrverkerier nyår

Snart är det dags att säga hej då till 2019 och välkomna 2020. Kanske planerar du eller besökande vänner att skjuta upp fyrverkerier? Styrelsen påminner om våra trivselregler som förbjuder att skjuta upp fyrverkerier från föreningens innergård, främst pga brandrisken. Visa hänsyn till dina grannar och djuren i området och välj avfyrningsplats på ordentligt avstånd från husen. Tänk också på att fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt inte får användas i Sverige. Smällare är också förbjudna.

Tillfälliga p-tillstånd

De tillfälliga p-tillstånden kostar för närvarande som att hyra en uteplats. Styrelsen har beslutat att från och med 1 januari 2020 höja priset till 500 kronor per månad. Även fortsättningsvis kan endast boende som står i kö till en p-plats via HSB köpa tillstånden. Parkeringspolicyn (hittas bland annat via föreningens hemsida) har uppdaterats för att motsvara ändringen.

Fritidskommittén

Fritidskommittén i vår förening gör ett fantastiskt jobb med att erbjuda alla medlemmar tillgång till exempelvis bastu, styrkerum och festlokal. De anordnar dessutom städdagar och andra aktiviteter. 

Nytt i samband med nästa årsstämma är att kommitténs ledamöter inte kommer att väljas via valberedningen och stämman. Istället kommer kommittén att fungera fristående. Viktigt att notera: om kommittén läggs ned pga brist på frivilliga kommer styrelsen inte att kunna ta över deras uppgifter. Det saknas några personer idag och några ledamöter vill sluta eller dra ned på sitt engagemang. Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till Lennart Tengblad eller fråga styrelsen efter kontaktuppgifter.

Radon-mätningar

Kommunen har ålagt föreningen att utföra långtidsmätningar av radon i våra lägenheter. Alla på markplan och några på plan 1 berörs av detta. Två små dosor (de ser ut ungefär som brandvarnare) kommer att behöva placeras ut i två rum under minst två månaders tid. Styrelsen kommer att höra av sig om tillträde under december för att placera ut dosorna och sedan återkomma igen för att samla in dem.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 becquerel per kubikmeter luft (bq/m3). Riksdagens mål är att värdet ska vara lägre än så i alla bostäder år 2020.

Glöm inte att släcka ljusen

Så här under årets mörkare månader är det mysigt med tända ljus hemma – men glöm inte att släcka dem om du lämnar rummet eller går hemifrån! Tänk också på att inte ha lösa föremål i trapphusen, det är en viktig utrymningsväg om det skulle börja brinna.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 

önskar styrelsen

Julklappspapper, presentsnören och slokande gran 

Hur sorterar du rätt i jul?                                              

Presentpapper

Sorteras som pappersförpackningar. Kom ihåg att ta bort snörena.

Presentsnören

Lägger du i soppåsen.

Frigolit

Sorteras som plastförpackningar.

Wellpapp

Sorteras som pappersförpackningar.

Julkort

Lägger du i soppåsen.

Julkort som kan spela en melodi innehåller batteri och lämnas som elavfall.

Julgranskulor i plast

Lägger du i soppåsen.

Elljusstakar, elljusslingor, eljulstjärnor

Lämnas som elavfall.

Stearinljusstumpar

Lägger du i soppåsen.

Värmeljuskoppar

Peta loss vekeshållaren och lämna delarna som metall på Återvinningscentral eller hos den mobila återvinningscentralen som med jämna mellanrum besöker Lomvägen. (OBS! inte i metallbehållaren i soprummet!)

Julgran

Äkta gran - Rishögen nedanför grillplatsen är rätta stället. Gångvägen går mellan hus A och B och förbi Jättestenen.

Plastgran – till återvinningscentralen som metallskrot (OBS! inte i metallbehållaren i soprummet!)

Övriga nyheter

Målning av entréer och ståldörrar

2020-05-27

Under maj och juni månad kommer målning av våra entréer (utsidan) och "övriga ståldörrar" att målas. 

/Styrelsen

Radonmätning

2020-05-27

Vi har fått tillbaka resultaten från den obligatoriska radonmätning som utförts i ett antal av föreningens lägenheter. Resultaten ligger under referensnivån på 200 Bq/m3, i de flesta fall någonstans i spannet mellan 20–100 Bq/m3.

/Styrelsen

Missfärgat vatten

29 mars 2020

Idag behövde vi göra en akut reparation i undercentralen i hus C. På grund av det kan vattnet ur kranarna vara missfärgat. I så fall, låt det spola en stund så ska det bli klart igen.

/Styrelsen

Anmälan Snickarbladet

* indicates required

Härmed godkänner du att brf Snickarbacken får skicka dig Snickarbladet via:

Du kan avsluta din prenumeration när som helst genom att klicka på länken längst ner i våra utskick.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp`s privacy practices here.

Vad är Snickarbladet?

Snickarbladet är ett informationsblad som delas ut till alla boende i Snickarbacken. Det utkommer ca. 7 gånger per år och behandlar aktuell information om vad som händer på Snickarbacken. 

Snickarbladet arkiv

Snickarbladet

Nr 2, mars 2020
Nr 1, januari 2020
Nr 7, december 2019
Nr 6, oktober 2019
Nr 5, augusti 2019
Nr 4, juni 2019
Nr 3, april 2019
Nr 2, februari 2019
Nr 1, januari 2019
Nr 8, december 2018
Nr 7, 2018
Nr 6, 2018

Nyheter

Ny hemsida!
Städdag 4 maj
Våtsopning av garagen
Stamspolning i föreningen
Upphittat smyckeskrin
Protokoll från årsstämman
Nationaldagen
Angående porttelefonerna
Återvinningsrummet/ grovsoprummet tillfälligt stängt
Grovsoprummet öppet igen
Grovtvättstugan avstängd för renovering
Bredbandsbytet
Porttelefonerna åter i bruk
Inbrottsförsök i föreningen
Akut reparation av fjärrvärmenätet 12 september
Extra stämma och informationsmöte 28 nov 2019
Information om TV4-kanalerna och C More
Radon-mätningar denna vecka
Nytt om Sjöberg Centrum
Flaggan på halv stång 27/1
Dags för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Com Hem slutar med analoga sändningar 26 maj
Bedragare säger sig arbeta för HSB
Tisdagsöppet stängt 17 mars
Ventilationsarbete inställt
HSB fixar endast akuta fel
Tisdagsöppet stängt 31/3
Släpp inte in främlingar i porten
Nytt datum från Com Hem
Polisen tipsar om hur vi kan skydda oss mot bedrägerier
Tisdagsöppet stängt tills vidare
Städdag 18 april
Våtsopning av garagen
Ventilationsarbeten återupptas i höst
Årsredovisningen är klar
Missfärgat vatten
Radonmätning
Målning av entréer och ståldörrar