Renoveringar

Vill du renovera i din bostadsrätt? En del saker får du göra helt fritt, annat måste du få styrelsens godkännande för att göra. Ytterligare några saker kräver dessutom bygglov från kommunen. Mycket finns i föreningens stadgar som du hittar nedan.

Ur föreningens Trivselregler:
Gällande underhåll och reparationer i en bostadsrättsförening ansvarar bostadsrättshavaren för det i den egna lägenheten, medan bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre underhållet. Mer specifikt vad som gäller framgår av föreningens stadgar.

Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Du får göra mindre förändringar såsom byta golv, måla och tapetsera samt sätta upp nya skåp och byta vitvaror. Mer omfattande ändringar kräver styrelsens tillstånd. Styrelsen behöver meddelas senast 15 dagar före arbete påbörjas.

Bostadsrättshavaren är skyldig att informera grannar angående störande arbete i skrift, tala om hur länge arbetet ska pågå. Det ska tydligt framgå vem som kan kontaktas vid frågor. Det är godkänt att utföra arbeten på vardagar mellan 07:00 och 19:00 samt 10:00 och 16:00 på vanliga helger. Inga arbeten på sk röda helgdagar som julhelgen m m.

Vid frågor går det bra att komma ned på styrelseöppet varannan vecka, eller skicka ett mejl till styrelsen.

Ändringar i Bostadsrättslagen 2023

Följande är information föreningen fått från vår försäkringsmäklare Bolander. Styrelsen tycker det är värt att dela med alla medlemmar.

Från och med 1 januari 2023 gäller flera nyheter i Bostadsrättslagen. De flesta ändringarna handlar om att stärka konsumentskyddet i samband med nyproduktion av bostadsrättsfastigheter, men det finns några andra nyheter som är intressanta ur ett försäkringsperspektiv. 

Ett område som länge orsakat problem och osämja i bostadsrätt är när en bostadsrättshavare gör stora ändringar i sin lägenhet utan att ha begärt tillstånd för det från styrelsen. Många gånger uppdagas sådana förändringar i samband med skador i byggnaden som beror på̊ att ändringarna som gjorts har varit dåligt utförda eller illa genomtänkta. Reglerna om vilka ändringar som kräver föreningens tillstånd har tidigare inte varit tillräckligt tydliga och har heller inte varit förenade med några sanktioner för den som brutit mot reglerna. Här har nu gjorts stora ändringar: 

I 7 kapitlet 7 § Bostadsrättslagen har man nu förtydligat vilka förändringar i lägenheten som kräver styrelsens tillstånd: 

  1. ingrepp i en bärande konstruktion, 
  2. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, 
  3. installation eller ändring av anordning för ventilation, 
  4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet, 
    eller 
  5. någon annan väsentlig förändring av lägenheten 

Utöver dessa åtgärder krävs alltid tillstånd om lägenheten har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden om en tänkt förändring kan innebära att sådana värden påverkas. 

Samtidigt får styrelsen inte neka tillstånd till sådana åtgärder om de inte innebär påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Ett tillstånd får också förenas med villkor. En nyhet är också att en medlem som är missnöjd med styrelsens beslut kan begära att hyresnämnden prövar frågan. 

De här skärpningarna kring vilka åtgärder som kräver styrelsens tillstånd innebär också att den medlem som efter 1 januari 2023 ändå utför sådana förändringar utan styrelsens tillstånd riskerar att få sin bostadsrätt förverkad och tvingas att flytta. Innan ett sådant förverkande kan genomföras måste dock föreningen ge medlemmen en möjlighet att vidta rättelse. 

Förhoppningsvis gör dessa förändringar i Bostadsrättslagen att stora och oönskade förändringar i lägenheterna som görs utan styrelsens kännedom, och som många gånger även orsakar försäkringsskador i fastigheten, i framtiden blir betydligt färre.

Stadgar

Allmänna regler och råd för ombyggnad, renovering och skötsel av lägenheter

Generellt gäller att alla ombyggnader och renoveringar samt byte av utrustning i lägenheter måste utföras av hantverkare på ett fackmannamässigt sätt. Se våra stadgar §35–§43. Speciellt gäller det vid ombyggnad av kök och badrum samt borttagning/flytt av ej bärande väggar där behörig hantverkare måste användas vid arbete i våtrum och vid VA- och elinstallationer. Notera gärna att vid renovering av badrum är det inte möjligt att flytta golvbrunn eller toalettstol då betonggolvplattan är tunn och det är hög risk att den tar skada under den bilning som krävs.